Tale/høre-centeret

Tale/høre-centeret på Urban D

Tale/høre-centeret på Urban D

På Urban D ligger Esbjerg Kommunes specialundervisningscenter for børn med tale-, sprog- og hørevanskeligheder.

I tale/høre-klasserne går ca. 40 børn fordelt på:
Småbørngruppen for 4 - 5 årige børn, 0. - 2. klasse

Barnet skal have svære tale-, sprog- eller høre-vanskeligheder for at blive optaget. Barnet indstilles via den lokale tale-/hørelærer, og visiteres af et centralt visitationsudvalg.

Undervisningen aftales for et år ad gangen. Men løbende optag og udslusning er også muligt.

Undervisningen varetages fortrinsvist af uddannede tale/høre-lærere og pædagoger og veksler mellem klasseundervisning tilrettelagt med særligt fokus på sprogudvikling og individuel taleundervisning.

I småbørnsgruppen og i 0. klasse arbejdes der bl.a. gennem leg og aktiviteter, både på skolen og uden for skolen, med at udvide børnenes ordforråd og talesprog. Aktiviteterne udvælges, således at der skal bruges mest muligt sprog og udtale. Det tilstræbes at arbejde meget konkret, så der er sammenhæng mellem oplevelser og sprog. 

Fra 1. kl. er der fagdelt undervisning i dansk, matematik, engelsk osv. stadig tilrettelagt med udgangspunkt i tale-sproglige mål.