Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

Formål

Orientering af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige, sociale og trivselsmæssige udvikling.

Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal være med til at sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel i samarbejde med skolens personale.

Mål

Der skal løbende foretages en alsidig evaluering af elevens udbytte af undervisningen mhp. elevens faglige, sociale og trivselsmæssige udvikling.

Orienteringen skal hjælpe skolen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige, sociale  og trivselsmæssige problematikker.

Elevplan (EDUCA) og Trivselsundersøgelserne er en væsentlig del af orientering af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Sammen giver de forældrene og eleven et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte, sociale kompetencer og trivsel.

Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.

Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen og indeholder evt. aftaler mellem skolen og forældrene om elevens udvikling.

Den faglige elevplan udarbejdes i EDUCA, og opdateres løbende hen over skoleåret, i takt med  gennemførelse og evaluering af årsplanens undervisning. For indfasning, se skolens implementeringsplan for EDUCA

Skolens ansvar

Skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år.

Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.

Skolen tilstræber at udarbejde løbende opdatering af elevplanerne.

Skolen tilstræber, at elevplanerne giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.

Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bl.a. bygger på samtaler med eleven.

Elevplaner er elektronisk tilgængelige, og kan tilgås af forældrene løbende.

Forældrenes ansvar

Forældrene forventes at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen.

Forældrene forventes at følge op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring.

Forældrene forventes at holde sig orienteret om indholdet i elevplanen.

Forældrene vurderer i samarbejde med lærerne, hvorvidt eleven skal med til skole/hjem samtalen.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, herunder Esbjerg Kommunes Læringsstrategi og øvrige politikker og strategier for området, samt Folkeskoleloven.

Evaluering

Principperne evalueres i skolebestyrelsen hvert efterår.

Behandlet i skolebestyrelsen maj 2016