Princip for Specialundervisningscentret "Urban C"

Princip for Specialundervisningcentret "Urban C"

Formålet med specialforanstaltningen er at fremme udviklingen hos elever med gennemgribende fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i Folkeskolens formålsbeskrivelse, samt Esbjerg Kommunes politiker og strategier for området.
 
At tilbyde eleverne et miljø, hvor der er mulighed for særlig undervisningsdifferentiering og individuelle undervisningsplaner, som med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer forholder sig til elevens læring, tryghed, trivsel samt fysiske udvikling.
 
Undervisningen kan være ikke-fagdelt eller fagdelt afhængig af den enkelte elevs behov. Der udarbejdes løbende planer for undervisningen, indeholdende såvel fagfaglige samt sociale mål og delmål for den enkelte elevs udvikling.

 

Princip for Urban C.

De nedskrevne principper på Urbanskolen følges så vidt muligt også på Urban C. Nedenstående skal ses som et supplement til disse.

Personalet på Urban C er sammensat bredt. Der er ansat lærere, tale/hørelærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysioterapeuter og ergoterapeut. Alle indgår i de faglige teams på skolen.

 

Fritid:

Urban C tilbyder pasning før og efter skoletid som andre skoler. Center Fritidsordnings Ordning (CFO).

Aktiviteterne tilpasses børnenes behov, og der tilstræbes at børnene – på deres niveau – er med til at vælge de aktiviteter, der tilbydes.

Der er busordning hjem fra CFO på faste tidspunkter. Forældre kan selv hente efter ønske.

Der er kørsel til skole med bus hver morgen på fast tidspunkt. Såfremt der er behov for pasning før kl. 7.30, skal forældre selv forestå kørsel.

 

Arbejdsfordeling blandt personale:

Urban C arbejder på få-lærer-princippet for at sikre kontinuitet for børnene.

Urban C tilstræber, at det samme personale følger børnene i 0.-6. klasse.

Urban C er bredt sammensat i faggrupper, som har hvert deres speciale, men som kan dække hinandens områder ved støtte og guidning.

Det er personalets ansvar at støtte og sikre gode relationer og motivation i undervisningen.

 

Princip for lejrskoler:

Den obligatoriske lejrskole er placeret på 6. årgang, denne planlægges efter elevernes formåen og individuelle pædagogiske hensyn med op til 4 overnatninger.

Endvidere tilstræbes der en overnatning for U-gruppen (udskolingen) hvert andet år.

Der er obligatorisk egenbetaling til forplejning på lejrskole med 50 kr. pr. døgn.

Der forventes ikke forældredeltagelse i lejrskolerne.

 

Samarbejdet mellem skole/hjem:

På Urban C arbejdes der med elektroniske elevplaner.

Der udarbejdes trivselsundersøgelser ud fra elevernes formåen og individuelle hensyn. Som ved daginstitutionsområdet udarbejder personalet trivselsundersøgelserne for eleverne og der arbejdes med de individuelle mål ud fra dette. Forældrene delagtiggøres ved skole/hjemsamtaler.

Skolen forventer at forældrene involverer sig i elevernes læring og trivsel.

Urban C anbefaler etablering af forældreråd i de enkelte klasser.

Ved problemer/konflikter er proceduren at forældrene kontakter klassens personale eller skolens ledelse. Skolen tager derefter hånd om situationen.

Der forventes, at forældrene støtter op omkring børnenes skolegang således, at de er klar til dagen og møder velforberedte op. Herunder tænkes der bl.a. på at tasken er pakket, er raske og giver besked, når børnene er fraværende. 

Skole/hjem-samtaler tilbydes 2 gange årligt samt efter behov.

 

Undervisningens organisering:

Urban C tilstræber klassedeling efter alder, men med fokus på særlige pædagogiske hensyn. Der er tæt overlevering ved ny klassedeling eller personaleskift.

Der er tæt samarbejde i afdelingerne (I=indskoling, M=mellemtrin, U=udskoling og A=autismeklasser) for øget indlæring og social trivsel.

Der tilstræbes, at der er kendte/trygge voksne omkring børnene i dagligdagen.

Vikarkorps består af forskellige faggrupper, og der lægges vægt på uddannelse af faste vikarer.

Undervisningen planlægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger. Undervisning og lektier tilrettelægges individuelt.

Der er ikke mulighed for valgfag/tonede linjer på Urban C, men der vægtes periodevis temaundervisning for dækning af forskellige fag og interesser.

Læringsmål er ikke kun på det fagfaglige, men også på sociale og trivselsmål.

 

Behandlet i skolebestyrelsen januar 2018