Princip for samarbejdet mellem skole og hjem

Princip for samarbejdet mellem skole og hjem

Formål

Skolen og forældrene tager et fælles ansvar for elevens faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Mål

Samarbejdet mellem skole og hjem skal opleves som ligeværdig, anerkendende, åben og respektfuld af alle parter.  Skolen og forældrene ses som rollemodeller for eleverne og det forventes, at der ikke tales negativt om skolen i elevers påhør.

At skabe et forpligtende samarbejde mellem skole og hjem, så vi sikrer fælles fodslag og hurtige problemløsninger.

Det skal være let for forældre at orientere sig om elevens skoledag via skoleintra og hjemmesiden.

Skole-hjem-samarbejdet skal være med til at sikre, at faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide samt at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som muligt via individuelle faglige og sociale mål.

Skole-hjem-samarbejdet skal sikre, at forældrene informeres om, hvordan de støtter eleven i at opnå de faglige og sociale mål bedst muligt.

Skole-hjem-samtaler understøttes af elevplanen, trivselsundersøgelser samt anden form for skriftligt materiale.

Gennem fælles forældremøder skabes en kultur, hvor der forventningsafstemmes mellem forældre, skolen og eleven. Dette for at styrke det generelle forældresamarbejde og løfte elevernes trivsel og faglighed.

Skolens ansvar

Skolen sikrer, at alle forældre får besked om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer.

Skoleintra anvendes til skriftlige beskeder. Det er skolens ansvar at sikre god kontakt med forældrene.

Skolen informerer forældrene hurtigst muligt, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer med eleven.

Skolen behandler bekymringer fra forældrene hurtigst muligt.

Skolen sikrer forebyggelse af mobning for både børn og voksne og har ansvaret for at gribe ind, hvis det alligevel forekommer, og løse konflikten.

Skolen inviterer til skole-hjem-samtaler, fællesmøder samt forældremøder i tilpas god tid.

Skole-hjem-samtaler tilstræbes at afholdes på hverdage inden kl. 17, mens fællesmøder og forældremøder tilstræbes at lægges efter kl. 18.

Skolen inviterer til skole-hjem-samtaler samt forældremøde mindst 1 gang årligt. På forældremøderne vælges der klasseforældreråd til virke for klassens sociale fællesskab og som kontaktforældre til skolen og skolebestyrelsen.

Skolen vurderer løbende, om skolen har brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev.

Forældrenes ansvar

Forældre kontakter primært skolens ansatte via Skoleintra.

Forældre sørger for, at eleven møder til tiden, er veloplagt og velforberedt.

Forældre orienterer skolen, hvis der opstår væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens hverdag.

Forældre orienteres og inddrages i arbejdet med at stoppe mobning, hvis dette forekommer.

Forældre forbereder sig sammen med eleven til skole-hjem-samtalen efter anvisninger fra skolen.

Mindst en forældre deltager i skole-hjem-samtalen. Det forventes, at forældre prioriterer skole-hjem samarbejdet højt.

Forældre kan tage initiativ til en ekstra skole-hjem-samtale, hvis de vurderer, at der er behov for en sådan. Skolen skal i så fald vurdere dette.

Forældre tager kontakt til skolens medarbejdere, såfremt der opstår problemer med elevens skolegang. Kan der ikke opnås en fælles løsning med medarbejderne, tages kontakt til afdelingslederen og dernæst til skolelederen.

Forældre kan rette henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever at de principper, ordensregler og trivselsreglementer, som bestyrelsen har fastsat, ikke overholdes.

Forældre der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, kontakter barnets forældre med henblik på en løsning af konflikten. Medarbejdere på skolen orienteres, hvis det vurderes at hjælpe til løsningen.

Elevens ansvar

Eleven møder til tiden og er forberedt.

Eleven deltager aktivt i undervisningen og skole-hjem-samtalerne.

Eleven gør sig umage med at opnå de opstillede mål for faglig og social udvikling.

Eleven taler respektfuldt overfor de andre elever og medarbejdere på skolen.

Eleven prøver at løse konflikter fredeligt.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, herunder Esbjerg Kommunes Læringsstrategi og øvrige politikker og strategier for området, samt Folkeskoleloven.

Evaluering

Principperne evalueres i skolebestyrelsen hvert efterår.

Behandlet i skolebestyrelsen maj 2016