Princip for lektier

Princip for lektier

Princip for lektier

Formål
Lektier er en integreret og understøttende del af undervisningen og bruges til at sikre det højst mulige faglige og dannelsesmæssige læringsudbytte hos eleverne.
Forskningen viser, at elevernes læring (også) i forbindelse med lektier, knytter sig til elevens refleksion over, og motivation for, opgaven - ikke til mængden af lektier og ikke til  omfanget af tid anvendt på lektier.
Det er derfor arten af elevernes arbejde derhjemme, der er interessant, og det er samspillet mellem undervisningen i skolen og elevernes refleksion over denne, der er formålet med skolens anvendelse af lektier.

Mål

  • Alle elever bliver så dygtige som muligt
  • Eleverne lærer at disponere over egen tid og udvikle selvstændighed
  • At optimere skole-hjemsamarbejdet så forældrene får indblik i elevernes læring
  • Understøtte elevernes nysgerrighed og motivation for at opnå ny læring


Skolens ansvar
Skolen tilstræber, at elevernes hjemmeaktiviteter er motiverende, inddrager forældrene og anskueliggør for forældrene, hvad eleverne lærer i skolen.
Skolen tilstræber, at eleverne kan nå størstedelen af træning, repetition og fordybelse i timerne til faglig fordybelse. Der må dog påregnes arbejde hjemme bl.a. i forbindelse med 20 minutters daglig læsning og - afleveringer. Specielt i udskolingen må der påregnes hjemmearbejde og afleveringer. 

Med den forkortede skoledag i 4., 5. Og 6. Klasse, må de pågældende årgange ligeledes forvente, at ikke alle lektier altid kan nås inden for rammerne af skoledagen.
Arbejdet med lektier er en integreret del  af aktiviteterne i skolen, og kan således indgå i den faglige undervisning, den understøttende undervisning samt evt. i fritidsdelen. Der afsættes ikke decideret tid i skemaet til lektiecafe eller lignende.

Klasseteamet beslutter og koordinerer afleveringer, så alle afleveringer ikke ligger i samme uge. Mængden af dag til dag lektier mindskes mest muligt og der arbejdes efter at give eleverne rimelige tidsfrister til lektierne, så de har mulighed for at planlægge og prioritere deres tid.

Der skal med afsæt i tydelige aftaler for den enkelte klasse, skabes samlet og tydeligt overblik over elevernes lektier – fx i ugeplanen i Intra. Dette drøftes altid på forældremødet
Klasseteamet koordinerer anvendelsen af lektier, så opgavemængden er passende og forventningerne til eleverne altid er tydelige. Det er altid faglærerens ansvar, at lektierne svarer til elevens niveau, og at forventningerne til eleven er rimelige, og svarende til elevernes kompetencer og niveau.
Lektier kan have mange former, og der kan både være tale om generelle forventninger til en samlet klasse, og /eller om individuelt tilpassede forventninger og opgaver. Ansvaret for dette er altid lærerens.

Forældrenes ansvar
Forældrene sørger for at skabe gode rammer for lektielæsningen, så eleven opnår størst mulig udbytte af lektierne.
Forældrene er ansvarlige for at følge med i elevens faglige udvikling bl.a. ved at opfordre eleverne til at tage deres bøger med hjem engang imellem.
Forældrene er medansvarlige for at lære eleven, hvordan man optimerer tiden i timerne, så man når de fleste lektier i skoletiden.
Forældrene er ansvarlige for at tage kontakt til læreren, hvis lektierne bliver en daglig negativ oplevelse eller hvis sværhedsgraden ikke passer til eleven.

Elevens ansvar

  • At arbejde koncentreret i undervisningen
  • Lave lektierne til tiden
  • Skabe eget overblik over aktuelle lektier
  • Vær opsøgende i forhold til spørgsmål om lektierne
  • Gå i dialog med lærere og forældre ved behov


Samarbejdet om lektierne
Hvis en elev gentagne gange ikke får lavet sine lektier, har alle omkring situationen -  lærere, forældre og eleven selv - et ansvar for at afdække årsagen til dette, og for at genetablere gode arbejdsvaner for eleven. Her er det vigtigt, at arbejde rettidigt, opsøgende og nysgerrigt, og i tiltro til, at alle elever som udgangspunkt ønsker at leve op til skolens forventninger.

De formelle rammer
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, herunder Esbjerg Kommunes Læringsstrategi og øvrige politikker og strategier for området, samt Folkeskoleloven.

Evaluering
Principperne evalueres i skolebestyrelsen hvert efterår.


Behandlet i skolebestyrelsen juni 2017