Princip for fritidstilbud

Princip for fritidstilbud

Formål

Urbanskolens fritidstilbud er omfattet af skolens overordnede målsætning, værdier og øvrige principper. Fritidstilbuddet skal være et attraktivt og målrettet tilbud med fokus på at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for barnet/den unge og styrke den alsidige, sociale og personlige udvikling.

Mål

At få skabt et fritidstilbud, der komplimentere skoledelen og er med til at understøtte barnets trivsel og hermed øge evnen til læring.

Der arbejdes målrettet med:

 • At Fritidstilbuddet tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og det enkelte barns behov.

 • En anerkendende tilgang til barnet/den unge med fokus på og kendskab til den enkelte.

 • Relations dannelser på tværs for at skabe positive netværk omkring barnet / den unge.

 • Aktiviteter der matcher barnets / den unges faktuelle behov og ønsker.

 • Medbestemmelse, med henblik på at kunne skabe et fritidstilbud der inddrager barnet / den unge og giver dem en forståelse af effekten af reel medindflydelse og inddragelse.

 • Det forebyggende arbejde i samarbejde med SSP

 • At skabe en glidende overgang fra SFO til klub, med fokus på børn med særlige udfordringer & behov

 • Forældresamarbejdet med fokus på et forebyggende, fremadrettet og tillidsskabende afsæt.

 • Dannelsesbegrebet ind i en helhedsorienteret indsats.

 • Tværs og temasamarbejdet.

Fritidslederen skal i samarbejde med den fritidspædagogiske leder sikre, at fritidstilbuddets mål og indsatser er tilgængelige for forældrene.

Skolens ansvar

Skolens ansvar er

 • At sikre at fritidstilbuddet er placeret i rammer, der skaber udgangspunkt for trivsel & leg & læring.

 • At klub tilbuddet matcher de faktuelle behov de unge efterspørger & afsøger.

 • At mål & indsatser komplimentere hinanden i en fritidskontekst.

 • At dannelses og inklusionsbegrebet er omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde.

 • At der skabes mulighed for målrettet samarbejde lærer og pædagog imellem.

 • At sikre at traditioner afholdes og fejres ( jul & fastelavn )

Samarbejdet mellem skole og fritid

Pædagog og lærer skal i samarbejde sikre et optimalt læringsmiljø og udvikling af barnets trivsel.

Det er Urbans overbevisning af et udvidet samarbejde pædagog og lærer imellem øger trivslen for børn med særlige udfordringer.

Pædagogerne og lærerne samarbejder i årgangsteams. Pædagogerne kan efter behov deltage i skole/hjem-samtaler, klasserådsmøder og forældremøder.

Forældrenes ansvar

Forældrene har ansvaret for

 • At hente og bringe på forsvarlig vis. Ligeledes er det forældrene som har det overordnede ansvar for at barnet sendes til andre fritidsaktiviteter i SFO/klub-åbningstiden. Personalet skal/kan dog være behjælpelige med at sende barnet til den oplyste tid.

At søge dialog med personalet / ledelsen, hvis der opstår behov for drøftelse af den pædagogiske linje eller hvis barnet mistrives

Fritidsdelen ( SFO & fritidsklub )er forpligtiget på at opretholde jævnligt kontakt til hjemmet. Er barnet ikke i SFO/klub over en længere periode, tages der kontakt til hjemmet.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, herunder Esbjerg Kommunes Læringsstrategi og øvrige politikker og strategier for området, samt Folkeskoleloven.

Evaluering

Principperne evalueres i skolebestyrelsen hvert efterår.

Behandlet i skolebestyrelsen maj 2016