Princip for fællesarrangementer og lejrskoleophold

Princip for fællesarrangementer og lejrskoler

Formål

Formålet med lejrskoler, ekskursioner og andre fællesarrangementer er, at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser gennem et socialt og et fagligt indhold, som de ikke får i en normal undervisning.

Mål

At skabe og udbygge de sociale relationer i klassen.

At opnå en mere varieret undervisning og understøtte elevernes læring.

At understøtte skolens fællesskab.

At give eleverne personlige erfaringer og fælles oplevelser.

Hvis aktiviteten er en integreret del af undervisningen, er der mødepligt. For elever, der fritages for deltagelse i en lejrskole eller i ekskursioner, etableres der som udgangspunkt ikke anden undervisning.

Forældreovernatninger

Formålet er, at elever eller forældre får mulighed for at danne sociale relationer, med henblik på at forbedre samarbejdet i klassen og på årgangen. Skolebestyrelsen opfordrer til at der arrangeres forældrearrangementer, hvor lærere og forældre deltager i skoletiden, og forældrene deltager efter skoletidens ophør.

Lejrskoler

Lejrskoler og skolerejser har til formål, at fremme elevernes muligheder for, at arbejde på tværs af fagene og, at tilgodese de sociale relationer eleverne imellem. Lejrskoler tilrettelægges, så der er et fagligt indhold og en målsætning, så man kan sikre, at eleverne får en lærerig oplevelse samtidig med, at man får styrket det sociale sammenhold. Der afholdes lejrskoler på Urbanskolen på følgende årgange:

6. årgang: Afvikles et obligatorisk lejrskoleophold af 5 dages varighed på Rendbjerg Feriekoloni, såfremt skolen tildeles kolonien.

8. årgang: Afvikles et lejrskoleophold på 3 dages varighed.

Betaling i forbindelse med lejrskoler foretages i henhold til styrelsesvedtægten.

Ekskursioner

Formålet med ekskursioner er, at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke har mulighed for, at få i den normale undervisning på skolen.

Ekskursioner er en del af undervisningen på alle årgange.

Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen. Ekskursioner er en integreret del af undervisningen, hvor forberedelsen og opfølgningen foregår i undervisningen og eleverne har mødepligt.

Fælles arrangementer

Formålet med fælles arrangementer er at skabe åbenhed og samvær både indadtil blandt elever og lærere og udadtil blandt forældre og lokalsamfund. Dette kan ske gennem faglige, praktiske, musiske, fysiske og sociale aktiviteter som afspejler den tid og den kultur skolen er en del af.

På Urbanskolen afholdes fællesarrangementer så;

Der skabes mulighed for nye relationer på tværs af årgange og afdelinger.

Elever og forældre får mulighed for, at opleve at de er en del af skolens helhed.

Eleverne får mod til, at stå frem i større forsamlinger.

Elever og forældre føler medansvar for deres skole.

Der skabes/bevares fælles traditioner på skolen.

Elever og forældre får kendskab til nærmiljøet

Elever og forældre skaber kontakter til lokale klubber, foreninger, erhvervsliv m.m.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, herunder Esbjerg Kommunes Læringsstrategi og øvrige politikker og strategier for området, samt Folkeskoleloven.

Evaluering

Principperne evalueres i skolebestyrelsen hvert efterår.

Behandlet i skolebestyrelsen maj 2016