Princip for arbejdetsfordeling blandt personalet

Princip for arbejdets fordeling blandt personalet

Formål

Skolens elever skal have de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt gennem optimal udnyttelse af den enkelte lærer og pædagogs kompetencer.

Mål

Arbejdets fordeling blandt det pædagogiske personale skal fremme den mest hensigtsmæssige udnyttelse af personalets kompetencer, ift. at sikre progression i børnenes faglige og sociale udvikling.

Personalets muligheder for at samarbejde om elevernes udvikling skal tilgodeses.

Muligheden for at skabe sammenhæng og mening i personalets arbejde tilgodeses.

Skolens ansvar

Skolen skal sikre, at der skal opnås den bedste udnyttelse af den enkelte lærers/pædagogs kvalifikationer – såvel faglige som menneskelige.

Skolen skal sikre, at det pædagogiske personale indgår i fag- og klasseteams, der har de nødvendige kompetencer til at sikre børnenes faglige, personlige og sociale udvikling.

Skolen skal sikre, at der arbejdes hen imod 2020 målsætningen om 95% dækning med undervisningskompetence i alle fag.

Skolen skal sikre, at erfaringer og kompetencer hos den enkelte udnyttes på en måde der fremmer opgaveløsningen.

Skolen skal sikre, at der for personalet er åbenhed og gennemsigtighed i processerne omkring fag og opgavefordeling.

Forældrenes ansvar

Forældrene bakker op om skolen bakker op om skolens prioriteringer ift. valg af personale.

Elevens ansvar

Eleven deltager aktivt og interesseret uanfægtet af prioriteringer ift. valg af personale.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, herunder Esbjerg Kommunes Læringsstrategi og øvrige politikker og strategier for området, samt Folkeskoleloven.

Evaluering

Principperne evalueres i skolebestyrelsen hvert efterår.

Behandlet i skolebestyrelsen maj 2016